Witamy na stronie GK Antyki

GK Antyki

Szanowni Pa?stwo

Zapraszam wszystkich mi?o?ników antyków do mojego sklepu z przedmiotami które wyró?niaj? si? tym , ?e maj? dusz? i dane im by?o by? ?wiadkami historii .
Patrz?c na nie , podziwiaj?c kunszt tych którzy je wytworzyli , wyobra?am sobie , ?e by?y cz?stk? czyjego? ?ycia , ?e istnia?y ju? w okresie zaborów , prze?omie wieków , w czasach mi?dzywojennych.
Jakie losy prze?ywa?y rodziny , w których te rzeczy przetrwa?y do dnia dzisiejszego ?
Antyki to moja pasja i zawód , dlatego dodatkowo uko?czy?am studia ze specjalizacj? : Rynek Sztuki i Antyków i od kilkunastu lat prowadz? sklep z antykami w Tychach - KGantyki .
Specjalizuj? si? wyszukiwaniem "pere?ek " nie tylko dekoracyjnych ale przede wszystkim tych o warto?ci historycznej . Unikalne przedmioty staram si? pozyskiwa? na terenie ?l?ska i ca?ej Polski ,wa?ne jest dla mnie równie? to , aby pochodzi?y one od pierwszych w?a?cicieli najlepiej z udokumentowan? proweniencj? .Stare rzeczy do niedawna lekcewa?one - dzi? s? ozdob? najbardziej wymagaj?cego domu i mieszkania .
Moich klientów traktuj? szczególnie , dziel?c z nimi zami?owanie do historii , sztuki , pomagam pozyskiwa? poszukiwane przez Nich przedmioty , ca?e kolekcje i ich uzupe?nienia . Pomaga mi w tym dobrze rozpoznany przeze mnie rynek antykwaryczny .


Serdecznie zapraszam - Kasia Górecka - KGantyki